Mezinárodní smlouvy

Na území ČR je poskytována zdravotní péče cizincům na základě dvoustranných mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení vztahujících se rovněž na poskytování zdravotní péče, uzavřených mezi ČR a jejich domovským státem, a dále na základě dvoustranných dohod o spolupráci v oblasti zdravotnictví obsahujících ustanovení o bezplatně poskytované zdravotní péči, kterými je ČR vázána.

Dvoustranné dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Jedná se především o dohody o spolupráci, které mj. upravují vzájemné bezplatné poskytování lékařské péče při přechodném pobytu na území druhé smluvní strany v případě akutního onemocnění nebo úrazu, a to s následujícími státy, resp. třetími zeměmi: Jemen a Kuba. Pro uplatnění nároku na zdravotní péči na základě těchto dohod postačí prokázat občanství např. cestovním pasem. Poskytovanou zdravotní péči hradí Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Bližší informace ohledně příslušného smluvního vztahu lze získat na požádání u Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení

Druhým typem smluv jsou smlouvy o sociálním zabezpečení, jejichž součástí je také poskytování zdravotní péče. Na jejich základě dochází k přenosu nároku ze zdravotního pojištění na území druhého smluvního státu. Péče poskytovaná na základě těchto smluv je omezena a většinou zahrnuje péči nutnou a neodkladnou. Po předchozím schválení příslušnou zdravotní pojišťovnou může být poskytována i v širším rozsahu.

Na základě smlouvy o sociálním zabezpečení se státy Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko a Izrael je pro uplatnění nároku na čerpání zdravotní péče nejdříve nutné předložit české zdravotní pojišťovně příslušný formulář, který si cizinec nechá vystavit u zahraniční instituce, u které je pojištěn. Poté česká zdravotní pojišťovna cizinci vystaví tzv. Potvrzení o registraci nebo Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR, se kterým se prokáže u poskytovatele zdravotních služeb.

Na základě dosud platné Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění (č. 3/1958 Sb.) je poskytována bezplatná péče oprávněným osobám z Bosny a Hercegoviny (BaH). Pro uplatnění nároku je oprávněná osoba povinna předložit hodnověrné doklady o tom, že má nárok na poskytování těchto dávek na území BaH. Tzn., že nárok na takto hrazenou zdravotní péči není automaticky odvozen od státního občanství, ale od skutečnosti, zda je občan BaH zdravotně pojištěn ve státě původu (tj. BaH), což prokáže předložením jednoho z následujících dokumentů: zdravotním průkazem, potvrzením o zaměstnání nebo dokladem o přiznání důchodu.Poskytovanou zdravotní péči hradí Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Bližší informace ohledně příslušného smluvního vztahu lze získat na požádání u Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (viz přehled mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení: http://www.mpsv.cz/cs/1275) nebo Centra mezistátních úhrad.

Přesná úprava podmínek, za kterých je péče poskytována, jakým způsobem a v jakých případech, je uvedena ve správních ujednáních, která jsou součástí těchto smluv. Podmínky se v jednotlivých smlouvách mohou lišit. Před odcestováním do ČR by se měl každý cizinec informovat u příslušných orgánů, zda splňuje podmínky pro pojištění vyplývající z mezinárodní smlouvy.

Pokud se cizinec neprokáže u lékaře příslušným dokladem, na základě kterého je čerpaná zdravotní péče uhrazena, musí si ji cizinec hradit z vlastních prostředků. V případě nutné a neodkladné zdravotní péče je tato cena regulována maximální cenou bodu, tj. 1,12 Kč/bod (viz cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2012/DZP ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2013 (platný od 1. 1. 2014).

Informace o stránce

Publikováno: 31.10.2012

Poslední úprava: 11.06.2014, 14:45