Informace k postupu schvalování metodik jako uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

V souvislosti s platnou Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. Metodika 17+), kterou schválila vláda svým usnesením ze dne 8. února 2017, č. 107, a v návaznosti na usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017, č. 837, kterým byly schváleny nové definice druhů výsledků, a na původní Příkaz ministra č. 11/2016 vydává Ministerstvo zdravotnictví nový Příkaz ministra č. 20/2018 „Postup schvalování metodik Ministerstvem zdravotnictví jako uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a stanovení postupu ve věci vydání stanoviska Ministerstva zdravotnictví k využitelnosti výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací typu NmetS (metodika)“.

Postup schvalování se týká metodik navržených k využívání v rámci působnosti Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“), a to včetně metodik spadajících do oblasti bezpečnostního výzkumu v rámci působnosti MZ.

Podrobné pokyny k postupu schvalování metodik včetně instrukcí k podání žádosti viz sekce Přílohy

Žádost o podrobení metodiky procesu schválení se podává na stanoveném formuláři. Její nedílnou součástí je čestné prohlášení o podkladech poskytnutých MZ. Oba dokumenty se předkládají v listinné (dva výtisky) i elektronické podobě (e-mail: certifikacemetodik@mzcr.cz). 

Kontaktní osoba pro schvalování metodik v oblasti bezpečnostního výzkumu navržených k využívání v rámci působnosti MZ: Ing. Jaroslava Hejdová (odbor zdravotních služeb, e-mail: Jaroslava.Hejdova@mzcr.cz, tel.: +420 224 972 947)

Kontaktní osoba pro schvalování metodik jiných, než týkajících se bezpečnostního výzkumu navržených k využívání v rámci působnosti MZ: Mgr. Lenka Krafková (odbor vědy a lékařských povolání, e-mail: lenka.krafkova@mzcr.cz, tel.: +420 224 972 318)

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.11.2017

Poslední úprava: 04.03.2019, 15:57