Odborník | Zdravotník

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2020


Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2020 v Programu č. 2.

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v písemné podobě v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, bude vydáno dodatečně po vypsání výběrového řízení na rezidenta, výběru rezidenta, předání seznamu vybraných rezidentů a po vypracování studijního a finančního plánu rezidenta.

R O Z H O D N U T Í

V souladu s ustanovením § 21ab odst. 5 věta druhá zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), v souladu s ustanovením § 21 ab odst. 6 písm. b)  a v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán

Rozhodlo o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2020.

Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na úspěšné žadatele uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., kteří žádali o dotaci na rezidenční místo v Programu č. 2.

Odůvodnění

Do 16. 3. 2020 byly podány žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2020, a to v souladu s Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2020 vydanou ministerstvem. Na základě odborného hodnocení žádostí účastníků řízení ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, přípustné odvolání ani rozklad.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.06.2020

Poslední úprava: 30.06.2020, 16:26