Odborník | Zdravotník

Započítání odborné praxe lékaře na neakreditovaném pracovišti


Ustanovení § 5 odst. 4, ustanovení § 8 odst. 6 a ustanovení § 21e odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že:

„Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání/do vzdělávání v nástavbovém oboru v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“

Na základě výjimky lze do specializačního vzdělávání započíst nejvýše tři čtvrtiny z celkové délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru stanovené zákonem, tj. délky základního kmene + vlastního specializovaného výcviku.

Na základě výjimky lze do specializačního vzdělávání započíst nejvýše jednu pětinu z celkové délky specializačního vzdělávání v příslušném nástavbovém oboru.

K žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti je nutné doložit prosté kopie níže uvedených dokladů:

a) logbook s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat

nebo

b) samostatný list, který se vkládá do průkazu odbornosti, s razítkem a podpisem školitele s údaji o délce a obsahu absolvované praxe odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat,
c) doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe nebo její část započtena,
d) potvrzení o výši úvazku u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého požaduje lékař odbornou praxi započítat,
e) v případě, že má lékař certifikát o absolvování zákl. kmene, prosíme o jeho doložení,
f) doklad o změně příjmení, pokud k ní došlo.

V případě dokumentů a) nebo b) musí být z provedených záznamů jednoznačně jasné a čitelné, jakou část příslušného vzdělávacího programu lékař v daném období absolvoval a u jakého poskytovatele zdravotních služeb.

Na žádost o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti nalepte kolek v hodnotě 500,- Kč a zašlete na adresu Ministerstva zdravotnictví, která je na žádosti uvedená.

Formuláře žádostí jsou odlišné pro lékaře zařazené do oboru do 30. 6. 2017 (formulář A), pro lékaře zařazené do oboru od 1. 7. 2017 (formulář B) a pro lékaře zařazené do nástavbového oboru do 30. 6. 2017 (formulář C). Formulář zvolte podle data zařazení do oboru, do kterého chcete odbornou praxi započíst, případně do nástavbového oboru.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.07.2020

Poslední úprava: 15.07.2020, 16:36