Mezinárodní vztahy a EU

Odbor

Odbor evropských fondů a investičního rozvoje je na Ministerstvu zdravotnictví kontaktním a poradenským místem pro žadatele a příjemce v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů 2014 – 2020, finančních mechanismů a ostatních dotačních titulů.

Odbor evropských fondů a investičního rozvoje v souladu s Příkazem ministra č. 12/2017 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a organizačních složek státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví financovaných z prostředků dotačních programů evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanizmů a komunitárních programů Evropské unie (Příloha č. 1) zajišťuje zejména následující činnosti:

Odbor evropských fondů a investičního rozvoje poskytuje základní dotační poradenství pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů v resortu zdravotnictví zejména pro přímo řízené organizace MZd a organizační složky státu v přímé působnosti MZd.

Pro přímo řízené organizace MZd a organizační složky státu v přímé působnosti MZd:

  • Vydává Stanovisko náměstka pro ekonomiku a zdravotní pojištění k realizaci projektu
  • U žádostí o dotaci, které byly podpořeny v rámci jednotlivých Operačních programů, vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů financování organizační složky státu
  • Zajišťuje narozpočtování prostředků na realizaci projektů PO MZd a OSS v příslušné kapitole státního rozpočtu a následné financování formou záloh případně na základě neproplacených účetních dokladů
  • Zajišťuje další činnosti poskytovatele dotace dle § 14 zákona č. 218/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech včetně kontroly

Odbor evropských fondů dále plní roli tzv. Projektové kanceláře, tj. ve spolupráci s věcně příslušnými odbory realizuje projekty financované z EU. Jedná se zejména o projekty realizované v rámci 39. výzvy Operačního programu Zaměstnanost – tj. systémové projekty zejména v rámci Reformy psychiatrické péče a v oblasti zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu. Blíže viz záložka 2014 – 2020 Reforma psychiatrie.

Kontakty na pracovníky odboru EFI – viz Příloha č. 2. 

V případě potřeby konzultací v následujících oblastech se obracejte prosím na pracovníky příslušných oddělení:

Oblast přípravy projektů – získání stanoviska náměstka pro ekonomiku a zdravotní pojištění a dalších dokladů od zřizovatele, obecně příprava žádosti v MS2014+, rozpočet, hodnocení a výběr projektu → Oddělení projektového řízení

Oblast vydávání právních aktů – příprava podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů financování organizační složky státu, konzultace změn projektů s ohledem na změnu právních aktů → Oddělení financování projektů

Oblast financování projektů – rozpočet, narozpočtování prostředků projektu v kapitole státního rozpočtu, financování projektu formou záloh, financování projektu na základě neuhrazených účetních dokladů, vyúčtování zálohy, nezpůsobilé výdaje v projektu, systém EDS/SMVS → Oddělení financování projektů

Oblast realizace projektu – kontroly, veřejné zakázky, publicita – informování poskytovatele dotace o realizaci veřejných zakázek, konzultace kontrolních a auditních zjištění z kontrol a auditů projektů → Oddělení kontroly a koordinace projektů

Oblast realizace projektů z finančních mechanismů a ostatních dotačních titulůOddělení finančních mechanismů

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.05.2008

Poslední úprava: 20.03.2018, 10:53