Občan | Pacient

Povinně zveřejňované informace

 

  1. Název subjektu
  2. Důvod a způsob založení subjektu 
  3. Organizační struktura
  4. Kontaktní spojení 
  5. Působnost ministerstva
  6. Žádosti o informace
  7. Příjem žádostí a dalších podání
  8. Úhrady za poskytování informací - sazebník úhrad
  9. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
10. Informace o kontrolách podle zákona č. 255/2012 Sb.

 

 

 

1. Název subjektu

Ministerstvo zdravotnictví
 

2. Důvod a způsob založení subjektu

Ministerstvo zdravotnictví bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako ústřední orgán státní správy České republiky.

Působnost Ministerstva zdravotnictví je vymezena v § 10 cit. zákona následovně: Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro
 
  • zdravotní služby,
  • ochranu veřejného zdraví,
  • zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost,
  • poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti,
  • zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami,
  • vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod,
  • léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí,
  • zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém,
  • pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.
Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných a psychotropních látek.
 
Jako orgán ochrany veřejného zdraví je na Ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní hygienik České republiky – náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví.
 
 

4. Kontaktní spojení

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Žádáme občany, aby v maximální možné míře upřednostnili elektronickou komunikaci. V případě osobního podání probíhá příjem veškerých dokumentů adresovaných MZ ČR pouze prostřednictvím pracoviště podatelny. 


Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa              7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek a pátek       7.45 - 15.45

Telefon a fax
tel.: 224 971 111
fax: 224 972 111


Kontaktní údaje pro písemný styk:

Ministerstvo zdravotnictví
P.O. BOX 81
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Elektronická podatelna:    mzcr@mzcr.cz 

ID datové schránky MZ:     pv8aaxd 

IČ: 00024341

Ministerstvo zdravotnictví není plátcem DPH. 

Bankovní účet č.: 000000-0002528001/0710 vedený u České národní banky

 
 

Informace o stránce

Publikováno: 16.09.2015

Poslední úprava: 31.07.2020, 15:06