Občan | Pacient

Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pro rok 2018


V rámci „Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče“ jsou  pro rok 2018  vyhlášeny následující tematické okruhy:

 

A  - Neinvestiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče

Tematický okruh A 1 - Pořízení neinvestičního vybavení

Tematický okruh A 2 - Vydávání edukačních materiálů zaměřených na paliativní hospicovou péči

Tematický okruh A 3 - Podpora akcí propagujících paliativní hospicovou péči a její přínos pro společnost

 

B - Investiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče stroji a zařízeními

 

 

Dotační program je určen pro dále vyjmenované příjemce:

 

  • spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014,
  • církevní právnické osoby zřizované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
     

MZ je oprávněno měnit podmínky pro vypracování projektů, pokud dojde ke změnám právních předpisů, vydání stanovisek státních orgánů a provedení úprav rozpočtu.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2017

Poslední úprava: 27.09.2017, 10:03