Občan | Pacient

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2015

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 52/2008 Sb.“). Každoroční finanční vypořádání dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. do 15.2. následujícího kalendářního roku, včetně finančního vypořádání, t. j. poukázání nespotřebované částky dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u České národní banky. Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“, viz přílohy a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

 

Podrobnější informace k finančnímu vypořádání dotace ze státního rozpočtu jsou uvedeny v průvodním dopise, viz příloha.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.12.2015

Poslední úprava: 07.01.2016, 15:09